nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony

crpak3.jpg (10886 bytes)

O v č i a r s t v o

Sheep-shed

 

bacastan.jpg (123886 bytes)

ticho.jpg (208434 bytes)

zakladna.jpg (272125 bytes)

 

 

 

dojenie.jpg (370957 bytes)

rojdoj.jpg (229533 bytes)

mastalovce.jpg (127107 bytes)

 

 

 

hruskovce (2).jpg (271213 bytes)       hruskovce.jpg (34805 bytes)

ovc.jpg (339784 bytes)

 

 

 

ovhrad.jpg (200064 bytes)

 

 

 

horizont.jpg (316737 bytes)
     
     

 

 

 

lemovka.jpg (258071 bytes)lemovka.jpg (258071 bytes)crpak1.jpg (9176 bytes)