nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony
N á š   c h o t á r

 

 

 

        Pre časti chotára sa zaužívali po minulých 800 rokoch chotárne názvy. Prvé názvy použil šoltýs (richtár), ktorý vydeľoval prvým osadníkom pôdu. Tieto výmery boli poriadne veľké. A na tejto výmere mal na začiatku budúci gazda riadný miš-maš. Musel vyklčovať vrbiny, trebars i 500-ročné stromy a pne. Pred ním na tom mieste nik nebol.  Týmito miestami, po chodníkoch síce poprechádzali už tisíce všeliakých hľadačov, lovcov a zvedavcov, ale niečo iné je postaviť na doteraz divokom mieste rolnícke grunty, premeniť kamenité, bahnité alebo zarastené miesto na oráčinu a mať tu rodinu.

 

      Osadníci neprišli naraz. Novoprišlý neplatil dane aspoň 10 rokov, kým si vystaval grunt. Dedinu tvorili dvory, grunty, pomenované podľa osadníkov. Role v chotári museli pomenovať väčšinou podľa terénnych zvláštností, aby bol názov praktický a samozrejmý a čo najkratší.

Pretože výmery boli veľké, niektoré chotárne názvy pochádzajú

 priamo od mena osadníka:     

Tančeková, 

Na Rajčanek (Rajčan), 

Hlodek je od Chládek,

Markovica (Marko),

Perínska - tá pochádza od posledných spoluvlastníkov Lietavského hradu a majiteľov týchto rolí Perényiovcov. 

 

Iné podľa stromov:

Pod orechom,

Dúbravka,

Lejšové,

Lejšie (lieska).

 

Podľa polohy:

Pod hradom,

Na majeri,

Pod kriešom

Za vápenicou,

Za hlodkom,

Predevsie,

Doluvsie,

Pod Tlstú horu,

Pod kamencom,

Na zadkoch,

Pod súču.  

 

A tiež podľa tvaru a povrchu:

Briežky,

Chodníky,

Kútnica,

Na jame,

Na dolinke,

Snoh,

Pleš,

Studničky,

Na opuke,

Kopanice,

Lazy,

Lazec,

Žebráčinec,

Biely potok,

Patúch 

Na lopate...

 

     V našom chotári som napočítal vyše 100 chotárnych názvov. Postupne ich dvomi-tromi vetami popíšem a pridám fotku ako vyzerajú. 

 

       

 

Chotárny názov

Nadm.výška

 

Popis

Obrázok

  Biela skala   (727 m)

Vápencové bralo v hrebeni Skaliek. Je zakončením doliny Biely potok a Hornej pažite. 

obr.1 

obr.2

obr.3

  Biely potok     Lesná dolinka, vo svojej dolnej časti sa otvára do polí. Celou jej dĺžkou preteká zvažitá bystrina, jarok. Spenený od žblnkotania po jeho vápencovom dne sa javí ako biely. Jeho voda napájala kúpalisko, vybudované (1939) v rámci rekreačného strediska firmy Odevy-Hustý (po znárodnení Makyta Púchov).  

obr.1

obr.2 

  Briežky     Úbočie vybiehajúce z päty hory Lom a končí v rieke Svinianka. Vždy to bol pasienok s riedkou trávou-psicou, preto sa tam nerád pásol statok. Pod úbočím sú vyvieračky, jedna studnička je výdatná. Dnes sú Briežky zalesnené smrekom. Na úpätí , smerom k dedine bola v 50-tych rokoch postavená horáreň.

 

  Cibulník    (633 m)   Takmer špicatá homola na šiji hradného vrchu, vo vzdialenosti 200 m od Lietavského hradu. Na jeho temeni sú do tvaru kocky okresané balvany, teraz už málo vyčnievajúce zo zeme. Pred storočiami museli mať nejakú funkciu. V čase drevených hrádkov môhli byť súčasťou základu strážnej stavby.

 

  Dielec     Oblý úrodný pahorek oproti hôrke Hlodek. Medzi nimi si za milión rokov vyhĺbila koryto rieka Svinianka. Z Dielca sa ku rieke zvažuje prudký svah Paseky, potom pokračuje rovinka až po rieku, na nej je postavená škola a škôlka.

 

  Do dolín      

 

  Dolinka      

 

  Dolinky      

 

  Doluvsie     Svah medzi "hornou" cestou, ktorá vedie z dediny do sedla pod hradom (Starý majer) a príjazdovou cestou do dediny. Z tohoto miesta cesty je najkrajší výhľad na Lietavský hrad, sme rovno pod ním. Aj keď je terén zvažitý, gazdovia mali medze, ktorými na poliach trochu znížili sklon. Rozoraním medzí pôsobí teraz tento lán poľa pusto. Dnes je to pasienok. Bez jediného kríka, či stromu. Také zlikvidovanie medzí môhol naplánovať len človek vychovaný v meste bez zmyslu pre prírodu.

 

  Drienovica      (611 m)   Pretiahlý vrch počínajúci sedlom Starý majer pod Lietavským hradom a končiaci pred železničnou traťou v chotári obce Liet.Lúčka. Z našej strany má veľmi prudké svahy do doliny Svinianka. Na najvyššom mieste je TV vykrývač pre Svinnú aj Lietavu. Vrch bol vždy zalesnený, v starších mapách je označený ako ochranný les.

 

  Dúbravie      

 

  Dúbravka     Oblý pahorok, bol vždy pasienkom, teraz už skoro zarastený kríkmi a borovicami. 

 

  Dúbravná      

 

  Dúžavy      

 

  Grúň      (770 m)    

 

  Grúniky      (664 m)    

 

  Hájne hory      

 

  Hlodek      

 

  Hodvábne záhumnie      

 

  Honce      

 

  Horná pažiť      

 

  Huboča      

 

  Chodníky     Pasienok poniže urbárskeho lesa Košariská (Skalky). Začína pri jarku Kozincová a končí dolinou Biely potok. Svah je obrátený k severu, preto na ňom bola cez leto vždy hustá zelená tráva. Nápadné boli chodníčky, ktoré kravky vydupali po vrstevniciach. Na pasienku sa nachádzajú dve studničky.

 

  Jama      

 

  Jastrabinec      

 

  Klín      

 

  Kňazovica     Kedysi lúčny svah, dnes urbársky les. V minulosti tam bol aj cintorín (na jeho miesto vedie už takmer zaniknutá cestička a rastie tam obrovská lipa). Je zakreslený na mape zo zač.minulého storočia. Kňazovica susedí s kopcom Drienovica.

 

  Kňazské lúky     Časť bývalej obce Kňazová lehota.

 

  Kobýlia     Dolinka končiaca na kopci Grúniky.

 

  Kopanice     Polia pod horou Grúň.

 

  Kostolná     Sedlo medzi Tlstou horou a Veľkým vŕškom.

 

  Košariská     Rovinaté temeno kopca Skalky. V minulosti tu pásli od jari do jesene stáda oviec, a to od kopca Grúniky, až po kopec Grúň. Na Košariskách je výdatná vyvieračka vody, čomu sa kde-kto čuduje, lebo je to takmer na vrchole kopca Skalky. Prameň bol obmurovaný a opatrený rúrkovým vývodom a lavičkou na sedenie, preto je lákavým miestom na občerstvenie. Dnes už Košariská plíživo zarastajú stromami.

 

  Kozincová      

 

  Krieš      

 

  Kútnica      

 

  Kúty      

 

  Lánce      

 

  Lány      

 

  Lazec      

 

  Lejšie      

 

  Lejšové      

 

  Lom      (715 m)    

 

  Markovica      

 

  Medzihorie      

 

  Mrazničkový kopec      

 

  Na grúň      

 

  Na jame      

 

  Na lopate      

 

Na opuke

 

  Nad mlynom      

 

  Nadúhradie      

 

  Od rybníkov      

 

  Pálenica      

 

  Paseky      

 

  Patúchy      

 

  Perínska      

 

  Pleš      

 

  Pod brehy      

 

  Pod Cibulníkom      

 

  Pod hrubou skalou      

 

  Pod chodníkmi      

 

  Pod Kamencom      

 

  Pod Kňazovicou      

 

  Pod Markovicou      

 

  Pod orechom      

 

  Pod studničkami      

 

  Pod Súču      

 

  Pod Tančekové      

 

  Pod Tlstou horou      

 

  Pod zadky      

 

  Pod zámkom      

 

  Podkriešie      

 

  Podrúbanie      

 

  Podskálie      

 

  Pred Kútnicou      

 

  Pred studňou      

 

  Predevsie      

 

  Predná kútnica      

 

  Rajčánek      

 

  Rybníky      

 

  Skalky     (777 m)    

 

  Skokňa      

 

  Snoh      

 

  Snožky      

 

  Solisko      

 

  Spálený bok     Západný prudký svah  Snohu. U jeho päty je rovinka Uhliská, kde sa pálilo v minulosti drevené uhlie pre Lietavsky hrad. Pri nedbanlivých uhliaroch nebolo nič pravdepodobnejšie, ako zapálenie boku. Do roku 1970 pasienok. Kravy sa tam nechceli pásť, lebo suchšieho miesta v chotári iste nebolo, rástla tam len riedka tráva ostrica. V nižšej časti ale rástli vo veľkom lesné jahody. Teraz je bok zalesnený. 

 

  Starý majer      (535 m)   Sedlo pod hradom medzi Cibulníkom a Drienovicou. V 15.storočí tu boli stavby pre zásobovanie hradu.

 

  Strážna      (688 m)   Kopec v hrebeni Vardovne  

 

  Studničky     Päta svahu Snoh. Výverov studničiek tu bolo i 15, nejako ich ubúda. Do roku 1960 sa tu pásavali husi. 

 

  Svinianka   (400-380 m)   Niva dolného toku rieky Svinianka v dĺžke 2 km.  Je tu široká 100 až 200 m, potom zlomovo nastupujú zalesnené svahy. Do ľavého svahu (hory Drienovice) je od roku 1953 zarezaná cesta do našej obce. Stará cesta slúžiaca do roku 1953 prebiehala pod pravým svahom, dnes je to poľná cesta. Medzi nimi sa krúti meandrami rieka. Parcely rolí sú kolmé na os rieky, preto väčšina gazdov v minulosti musela mať môstik cez rieku, aby obrobili celú parcelu. Na 2/3-nách parciel sa však dorábalo iba seno.

 

  Široká      

 

  Štepnica      

 

  Tančekové      (523 m)    

 

  Tlstá hora      (747 m)   Hora napohľad vyzerá ako natiahnutý, ležiaci brav, nečudo, že pre dlhý oblý hrebeň dostala také meno. Pôvodne bukovo-jedľový, dnes bukovo-smrekový les.

 

  Uhliská     Pasienok-umelá rovinka u päty hory Grúň a svahu Spálený bok. Pred 5 storočiami tu uhliari pálili drevené uhlie pre potreby Lietavského hradu, na kúrenie a výrobu strelného prachu. Zakopať do zauhlenej čiernej hliny sa dá ešte dnes. Pre pastierov to bolo výborné miesto pre kopanie do lopty a na hranie kariet.

 

  Úhradie      

 

  Vápenica      

 

  Velké hony      

 

  Velký vŕšok      (640 m)    

 

  Vrchlazie      

 

  Vŕšky      

 

  Vŕšok      

 

  Za kopanicami      

 

  Za mlýnom      

 

  Za Plešom      

 

  Za štepnicou      

 

  Zadky      

 

  Zadúbravčie      

 

  Záhlodčie      

 

  Záhradky      

 

  Záhrady      

 

  Záhumnie      

 

  Záhvoščie      

 

  Záchrastie      

 

  Zámostie      

 

  Zaodlazie      

 

  Záplotie      

 

  Záširočie      

 

  Zázrivá      

 

  Žebráčinec